Черните колани по Таекуон-до в България – статистика за 20г.

Rating: 6.0/6. From 5 votes.
Please wait...

На въпросът: „Колко черни колани по Таекуон-до* има в България?” правилният отговор е:

 „Над 500”.

*Става дума за стилът Таекуон-до създаден от ген. Чой Хонг Хи.

Поне такива са данните от официалният регистър на черните колани на БФТ /локално копие/. Данните от там представени в табличен вид изглежда така:

Дан/Год. 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Общо
I 3 22 53 75 43 47 37 23 36 16 11 9 8 7 17 11 6 24 19   14 481
II   5 5 7 12 13 17 7 7 2 5 2 2 3 4 0 3 4 6   6 110
III     1 1 2 5 5 2 5 6 2 1 0 2 2 0 4 1 3 1 3 46
IV           5 1       1     3 1 2 1 1 3   3 21
V                     2       1       2 1 1 7
VI                             1       1     2
Общо 3 27 59 83 57 70 60 32 48 24 21 12 10 15 26 13 14 30 34 2 27 667

 

Представена графично информацията за общия брой черни колани по години от 1989г. до 2009г. и степени изглежда така:

Данните за общия брой защитени черни колани по години и относителния дял на I дан представени графично изглеждат така:

 

На графиката „Брой защитени черни колани по години и относителен дял на I дан” със син цвят е даден общият брой черни колани /сбора на всички степени/ по години /дебелата линя е усреднената стойност за онагледяване на тенденцията/. Веднага прави впечатление общата тенденция на нарастване и спадане, както и минимума и максимума, които имат своето логично обяснение:

 • През 1989г. всичко започва със смяната на политическата система и падане на забраната да се практикуват бойни изкуства. Следва бързо нарастване.
 • През 1992г. е бумът на Таекуон-до. Ръстът спрямо 1989г. е 26,7 пъти или 2667%.
 • Следва тенденция на спад до 2001г. вследствие на намалелият интерес към Таекуон-до, неразбориите в БФТ и рестриктивната политика за повишаване в степен.
 • Точката на замръзване през 2001г. е най-ниското ниво след 1989г. Спада за периода от 1992г. до 2001г. е 8.3 пъти или 830%.
 • Нарастването след 2002г. е следствие от смъртта на ген. Чой и разцепването на международната федерация. Налага се да се промени политиката, за да се запази целостта на БФТ.
 • През 2005г. няколко куба се отделят от БФТ и резултатът е видим.
 • Нарастването за периода от 2001г. до 2007г. е 3.4 пъти или 340%. Независимо от това резултата през 2007г. е 2.4 пъти по-нисък от този през 1992г.

С червен цвят е даден относителният дял на I дан /в проценти/ към общият брой черни колани по години /дебелата линя е усреднената стойност за онагледяване на тенденцията/. Спада има няколко обяснения:

 • През 1989г. има само носители на I дан и тогава те са 100% от черните колани.
 • При спад на общия брой трениращи намалява относителния дял на защитили черни колани I дан.
 • С течение на годините все повече черни колани са над I дан и така намалява относителния дял на защитили I дан.

 

Данните до тук се отнасят само за БФТ, но след 2000г. възникват други групи и организации развиващи Таекуон-до в България. Това са Eвроатлас, Багатур, БФТТ, БАТ и BUTF. Те също провеждат изпити за черни колани. Данните за тях не са официални, но могат да се приемат за реални.

 

дан  БФТ Други Общо Структура Развитие Развитие на I дан
I 481 40 521 71% 24%
II 110 15 125 17% 42% 24%
III 46 7 53 7% 49% 10%
IV 21 5 26 4% 31% 5%
V 7 1 8 1% 38% 1.5%
VI 2 1 3 0.4% 0.6%
Общо: 667 69 736

 

Общата структура на всички черни колани по степени представлява:

Структурата е интересна с делът на старшите черни колани /IV дан и нагоре/, който в случая е само 5%. За сравнение може да се даде делът на старшите черни колани в United States TaeKwonDo Federation /USTF/ под ръководството на GM Charles Sereff, където през 2004г. имат 10000 черни колана и 3000 от тях са старши. Това прави 30% старши черни колани в една от групите развиващи Таекуон-до в САЩ срещу 5% в България, което е разлика от 6 пъти или 600%. На какво се дължи тази фрапираща разлика? Има няколко възможни отговора:

 • Разлика в мотивацията на практикуващите. Според данните 76% от защитилите I дан се отказват – предимно тези, които практикува Таекуон-до само за да вземат черен колан.
 • Рестриктивна политика за повишаване в степен от страна на БФТ спрямо трениращите. Данните от таблицата в началото показват, че между 1995г. и 2002г. в България са защитени само 3 старши черни колана през 1999г. и те са на тримата членове на управителния съвет на БФТ – в този случай поговорката гласи: „Когато фактите говорят и Боговете мълчат!“.

 

Графиката „Развитие“ дава процента от представителите на определена техническа степен, който успяват да защитят следващата.

Графиката „Развитие“ показва:

 • От 4 души защитили I дан 3-ма не продължават своето развитие.
 • При II дан и III дан процентът на развитие нараства в следствие на естествения подбор – остават по-малко но по-сериозни практикуващи.
 • При IV дан има нисък резултат в следствие на напуснали България или преминали в други стилове носители на IV дан.
 • За V дан процентът не е точен поради необходимостта от по-голямо изчакване до следващата степен и информацията попада извън периода на статистиката.

Графиката „Развитие на I дан“ дава процента от притежателите на черен колан I дан, който успяват да защитят по висока степен.

 

От графиката „Развитие на I дан“ виждаме експоненциална зависимост:

 • Само 1 от всеки 4 защитили I дан активно продължава своето развитие.
 • Само 1 от всеки 10 защитили I дан достига III дан.
 • Само 1 от всеки 20 защитили I дан достига IV дан.
 • Само 1 от всеки 67 защитили I дан достига V дан.
 • Само 1 от всеки 167 защитили I дан достига VI дан.

На графиката „Изпитващи за черни колани“ са дадени имената и участието на изпитващите.

Безспорно най-много изпити за черни колани са проведени от корейските инструктори. Те демонстрират ярко изразен превес спрямо другите с резултат 5:1, което може да бъде наречено монопол. В „Други“ са включени имената на ген. Чой, Р. Бекинг, Т. Нобило, Кр. Гергинов, Р. Николов и по-късно /след 2000г./ Б. Атанасов, Н. Бакърджиев, Т. Тодоров, Й. Филев, както и изпити проведени на международни семинари.

За дадените до тук данни и получените резултати трябва да се отбележи следното:

 • Посочените носители на I дан са повече от номерата на сертификатите  в регистъра на БФТ защото има дублиращи се номера на сертификати отбелязани с буква „А“.
 • Няма детайлна информацията по години за броя на черните колани издадени от други организации след 2000г.
 • Няма информация за това колко от притежателите на черни колани са спрели да се занимават с Таекуон-до или са преминали в други стилове.
 • В данните има неизвестен брой „почетни” черни колани.

Освен статистиката за черни колани по брой и години трябва да се отговори и на въпроса: „Кои са притежателите на високи степени по Таекуон-до?”. Отговорът е в таблицата, където са дадени имената и подробна информация за степените на всичките притежатели на V дан в България към 2009г., както и няколко с по-ниски степени за сравнение. Информацията е подредена по  датата на защита на I дан. За всеки е дадена информация за клуба и международната организация, към която членува.

 

име Клуб роден I Дан II Дан III Дан IV Дан V Дан VI Дан
Красимир Гергинов АБЦ 10.7.1964 BU-1-16 BU-2-9 BU-3- 2 BU-4-3 BU-5-2 BU-6-1
ITF-NK   15.6.1989 02.4.1991 27.6.1992 09.10.1994 15.1.1999 04.10.2003
    Ким Унг Чол Ким Унг Чол Ким УнгЧол Сок Мин Чол Ким Унг Чол Ким Унг Чол
Росен Николов ПРАВЕЦ 27.7.1964 BU-1-33 BU-2-18 BU-3-7 BU-4- 2 BU-5-1 BU-6-?
ITF-C   05.6.1990 04.11.1992 01.5.1993 09.10.1994 15.1.1999 ??.8.2008
    Ким Чол Ман Сок Мин Чол Сок Мин Чол Сок Мин Чол Ким Унг Чол V.Alexandris
Борислав Витков Ботевград 14.3.1969 BU-1-34 BU-2-24 BU-3-9 BU-4-13 BU-5-7  
ITF-NK   05.6.1990 05.10.1992 05.2.1995 04.10.2004 19.7.2009  
    Ким Чол Ман Ким Чол Ман Сок Мин Чол Ким Унг Чол Ким Унг Чол  
Асен Асенов НСА 23.6.1968 BU-1-72 BU-2-26   BU-4-6    
ITF/WTF   22.5.1991 20.6.1993   14.3.1995    
    Ким Унг Чол Сок Мин Чол   Сок Мин Чол    
Николай Бакърджиев БАГАТУР 27.8.1974 BU-1-95 BU-2-51 BU-3-24 BU-4-8    
ITF-C   30.11.1991 30.1.1995 11.1.1998 28.9.2002    
    Ким Чол Ман Сок Мин Чол Сок Мин Чол Ким Унг Чол    
Йордан Филев СЕРДИКА 19.1.1965 BU-1-79 BU-2-30 BU2-01 BU2-01    
ITF/Ind.   14.5.1992 03.6.1994 01.5.2003 18.8.2006    
    Ким УнгЧол Сок Мин Чол ITU ITU    
Борис Атанасов ЕВРОАТЛАС 04.2.1975 BU-1-56 BU-2-47 BU-3-23 BU-4-15 BU-5-9  
ITF/Ind.   26.6.1992 17.2.1994 16.6.1997 15.6.2001 15.7.2006  
    Ким Унг Чол Сок Мин Чол Ким Унг Чол ITU/ITF-V ITU/ITF-V  
Костадин Димитров АСТК 05.6.1975 BU-1-124 BU-2-62 BU-3-31 BU–4-11 BU 5-6  
ITF-NK   24.4.1993 05.5.1996 02.5.1999 04.1.2003 02.3.2008  
    Ким Чол Ман Р Николов Ким Унг Чол Ким УнгЧол Ким УнгЧол  
Марио Богданов ФОЛКЪН 26.5.1967 BU-1-112 BU-2-39 BU-3-15 BU-4-7 BU-5-3 BU-6-2
ITF-NK   04.5.1993 07.1.1995 23.1.1996 25.1.1999 21.9.2003 11.11.2007
    Ким Чол Ман Сок Мин Чол Сок Мин Чол Ким УнгЧол Ким Унг Чол Ким Унг Чол
Тодор Тодоров ВАРНА 20.4.1970 BU-1-164 BU-2-52 BU-3-28 BUL-4-1001    
ITF-C   10.1.1994 19.7.1995 26.5.1999 2005    
    Сок Мин Чол Сок Мин Чол Ким Унг Чол ITF-C    
Тодор Козладеров ФОЛКЪН 04.9.1977 BU-1-189 BU-2-56 BU-3-25 BU-4-10 BU-5-5  
ITF-NK   14.12.1994 23.1.1996 09.9.1998 28.9.2002 11.11.2007  
    Сок Мин Чол Сок Мин Чол Сок Мин Чол Ким УнгЧол Ким Унг Чол  
Вергилий Ситнилски ФОЛКЪН 02.1.1977 BU-1-190 BU-2-57 BU-3-26 BU-4-9 BU-5-4  
ITF-NK   14.12.1994 23.1.1996 09.9.1998 28.9.2002 11.11.2007  
    Сок Мин Чол Сок Мин Чол Сок Мин Чол Ким Унг Чол Ким Унг Чол  
Юлиян Илиев ЦСКА 05.9.1979 BU-1-309 BU-2-84 BU-3-?? BU-4-1?    
ITF-V   25.4.1998 28.9.2002 02.2.2008 04.9.2010    
    Р Николов Ким Унг Чол ITF-V ITF-V    
Александър Русев Aнгели 15.7.1975 BU-1-332 BU-2-81 BU-3-30 BU-4-14    
ITF-NK   25.6.1999 08.2.2000 28.9.2002 02.10.2005    
    Кр.Гергинов Ким Унг Чол Ким Унг Чол Ким Унг Чол    

Съществуват определени минимални срокове между отделните степени, които не са спазени при подчертаните и оцветени в червено дати. Явно тези „бързаци“ са толкова добри, че могат да прескачат не само над препятствия, но и над международните правила. Сред тях има един „феномен“, който успява от II дан да прелети над III дан и да стане директно IV дан за по-малко от 2 години. Разбира се „злите езици“ твърдят, че това феноменално постижение е реализирано с благословията на ген. Чой. Без значение защо не са спазени минималните срокове, неспазването на сроковете представлява „двоен стандарт” и обезсмисля тяхното съществуване.

Спорен момент е „виртуалният“ VI дан на Р. Николов – по сайтовете упорито твърдят че го има /локално копие, локално копие2/, но къде е? Няма го на сайта на международната федерация, няма го на сайта на БФТТ. Ама той бил защитен към друга федерация, но и там го няма! Е така е с виртуалните данове – като в един стар виц „всички знаят, че го има, но никой не го е виждал”.

Сравнение на възрастта при зашита на отделните степени при старшите черни колани е дадено на едноименната графика. Там ясно се открояват две групи:

 • Старите” – тези, които са защитили I дан на възраст около 25г. Това са „бързаците” прескачащи минималните срокове. Въпреки това не успяват да компенсират по-късния старт на кариерата си в Таекуон-до.
 • Младите” – тези, които са защитили I дан на възраст под 20г. Тази преднина от 7г. на старта дава възможност за постигане на високи степени на по-ниска възраст в сравнение с предишната група, независимо от по-бавното темпо на развитие.

Последните две имена в списъка се различават от останалите по това, че не са защитили I дан пред корейски инструктор. Освен тях има няколко други имена със защитени черни колани пред различни международни организации. Това е ясна индикация за края на монопола на корейските инструктори в България.

От информацията в таблицата е видно, че скоро предстои още един VI дан, както и първият VII дан.

Статистиката казва своята тежка дума и показва тенденциите, които са сериозна тема за размисъл пред организациите развиващи Таекуон-до в България. От техните изводи и бъдещи действия зависи дали Таекуон-до ще повтори точката на замръзване от 2001г. или бумът от 1992г.

(Visited 238 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 5 votes.
Please wait...