Времената за изпълнение на формите в Таекуон-до

Rating: 5.5/6. From 10 votes.
Please wait...

Времената за изпълнение на формите не са конкретно посочени в енциклопедия Таекуон-до. Поради това трениращите в различни клубове изпълняват формите с различно темпо.  Това е очевидно при провеждане на състезание или изпит, където една форма се играе за различно време от различните участници. Веднага възниква въпросът: Кое темпо е правилното?

Ген. Чой не е дал конкретен отговор на този въпрос, но е създал цифров вариант на енциклопедия Таекуон-до. Четирите CD диска съдържат видеоклипове с изпълнението на формите. Изпълнители на формите са Phap, Zibby, Mike, Noemi, Rua, Clint и Denis. Те са международни инструктори и шампиони на форма от различни краища на света, лично подбрани от ген. Чой. Следователно може да се твърди, че темпото с което те изпълняват формите е в рамките на „правилното“ според ген. Чой.

Измервайки времето за изпълнение на формите и отделните техники от тези клипове получаваме следните резултати:

Форма Движения Време Тно Тп % Пауза  Изпълнител
Chon-Ji 19 31,67* 1,67* 0,27* 16%  Phap
Dan-Gun 21 34,00* 1,60* 0,33* 21%  Zibby
Do-San 24 37,33* 1,60* 0,27* 17%  Mike
Won-Hyo 28 42,47* 1,47* 0,27* 18%  Noemi
Yul-Gok 38 47,07* 1,27* 0,20* 16%  Rua
Joong-gun 32 50,67* 1,40* 0,27* 19%  Phap
Toi-Gye 37 52,93* 1,40* 0,33* 24%  Clint
Hwa-Rang 29 44,40* 1,47* 0,27* 18%  Phap
Choong-Moo 30 43,40* 1,40* 0,20* 14%  Denis
Средно 1,47 0,27 18%
*Измерени резултати в секунди.

В материала “Начините за изпълнение на техники в Таекуон-до” бяха показани особеностите при различните начини за изпълнение техниките и приложението на вълната.

От графиките на различните начини за изпълнение на техниките може да се напишат уравнения за тяхната продължителност. Ако приемем, че Нормалното изпълнение се състой от техника изпълнена с пълна вълна и пауза до следващата техника то получаваме, че времето за Нормално изпълнение /Тно/ е сбор от времето за изпълнение на техника /Тт/ и времето на паузата /Тп/, където Тп/Тно=0.2. Тогава:

 • Продължителното изпълнение е без пауза между техниките.
 • Бързото изпълнение е без пауза между техниките и половината вълна на втората техника.
 • Свързаното изпълнение изпълнява две техники за времето на една нормално изпълнена – следователно втората техника се изпълнява за време 0.

 

Изразявайки общото време чрез Тт и Тп то получаваме:

 • Нормално изпълнение /една техника/: Тно=Тт+Тп
 • Бавно изпълнение /една техника/: Тба=2*Тт+Тп /измерено/
 • Продължително изпълнение:
  • две техники : Тпр2=Тно+Тт
  • една техника: Тпр=Тт
 • Бързо изпълнение:
  • две техники: Тбъ2=Тно+Тт/2
  • една техника: Тбъ=Тт/2
 • Свързано изпълнение:
  • две техники: Тсв2=Тно+0
  • една техника: Тсв=0

Засичайки времето за изпълнение на една форма /например Chon-Ji/ от  началото на първото движение до началото на произнасянето на името на формата в края /в случая 31.67 сек./ и разделяйки полученият резултат на броя движения във формата /в случая 19/ получаваме изчисленото време за нормално изпълнение /Тно=1.67 сек./. При Chon-Ji измереното време за изпълнение на техника /1.67 сек./ съвпада с полученият резултат от изчислението.

Имайки стойността на Тно, може да намерим Тт и Тп, ако знаем какво е съотношението между тях. Измерването на Тно се извършва за периода от фокуса на текущата техника до фокуса на следващата техника, а Тп е времето за което тялото и ръцете са в покой след фокуса на техниката. Според измерените резултати /за Chon-Ji/ Тно=1.67 сек. и  Тп е 0.27 сек. или  Тп / Тно = 0.16.

При Chon-Ji има само нормално изпълнение на техниките и не е необходимо преизчисляване. Във формите, където има други начини за изпълнение на техниките освен нормален се налага преизчисляване на броя на движенията. Използвайки формулите за продължителност на времето на различните видове изпълнения, преизчисляваме към брой нормално изпълнени движения по формулата:

Пдв=(1-Кн)*(Нормално+Свързано+0.5*Бързо+2*Бавно)+Кн*(Нормално+Бавно)

Където: Кн=Тп/Тно – измерени за формата или при преизчисления Кн=0,18

Резултатите са:

Форма Движения Нормално Бързо Бавно Свързано Продължително Преизчислени движения
Chon-Ji 19 19         19,00
Dan-Gun 21 20       1 20,79
Do-San 24 22 2       22,83
Won-Hyo 28 28         28,00
Yul-Gok 38 32 4   2   33,68
Joong-gun 32 27 2 3     33,24
Toi-Gye 37 33   3   1 39,05
Hwa-Rang 29 28 1       28,41
Choong-Moo 30 29 1       29,43

 

Прави впечатление формата Yul-Gok, където след преизчисляването получаваме по-малък резултат. Това означава, че формата трябва да се изпълни за по-кратко време в следствие на наличието на 4 бързи и 2 свързани изпълнения на техники.

Обратно на това формата Toi-Gye отнема повече време за изпълнение защото съдържа 3 техники изискващи бавно изпълнение.

Имайки преизчислените движения можем да пресметнем Тно и да го сравним с измереният.

Форма Движения Преизчислени движения Кн=Тп/Тно Измерено Тно Изчислено Тно Разлика
Chon-Ji 19 19.0 0.16 1.67 1.67 0%
Dan-Gun 21 20.8 0.21 1.60 1.64 -2%
Do-San 24 22.8 0.17 1.60 1.64 -2%
Won-Hyo 28 28.0 0.18 1.47 1.52 -3%
Yul-Gok 38 33.7 0.16 1.27 1.40 -9%
Joong-gun 32 33.2 0.19 1.40 1.52 -8%
Toi-Gye 37 39.0 0.24 1.40 1.36 3%
Hwa-Rang 29 28.4 0.18 1.47 1.56 -6%
Choong-Moo 30 29.4 0.14 1.40 1.47 -5%
Средно: 0.18 1.47 1.53 -4%
*Измерени резултати в секунди.

 

При различните форми изчисленото Тно варира спрямо средното в границите на 10%. Това означава, че средната стойност на Тно от 1.53 сек. може да се приеме за достоверна.

Отклоненията в резултатите се дължат на няколко фактора:

 • Формите се играят от различни изпълнители.
 • Освен различните начини за изпълнение на техниките има и различни пристъпвания и обръщания, които не са отчетени.
 • При засичане на време от видеоклип съществува неточност поради ниската резолюция и сравнително малкият брой кадри в секунда – само 15.

Измерените и изчислените средни стойности за време за нормално изпълнение Тно се различават с по-малко от 5%. Това е още едно потвърждение за достоверността на резултатите. В следствие на което може да се твърди, че:

 • При нормално изпълнение на последователност от основна техника в Таекуон-до, всяка техника трябва да се изпълнява за приблизително 1.5 сек.
 • Паузата между отделните техники трябва да бъде около 0.3 сек. или приблизително 20% от Тно.
 • За да се ориентираме какво трябва да бъде темпото за изпълнение на една форма просто трябва да умножим броя на нейните преизчислени движения по 1.5 сек.
Форма Движения Преизчислени движения Измерена продължителност Изчислена продължителност
Chon-Ji 19 19,0 32 29
Dan-Gun 21 20,8 34 32
Do-San 24 22,8 37 35
Won-Hyo 28 28,0 42 43
Yul-Gok 38 33,6 47 51
Joong-gun 32 33,3 51 51
Toi-Gye 37 39,3 53 60
Hwa-Rang 29 28,4 44 43
Choong-Moo 30 29,4 43 45

Получените резултати са базирани на данни от края на 90г. на 20 век. Ако сравним тези „ретро“ изпълнения на формите с изпълнението на някой съвременен шампион /например Suska/ то получаваме следното:

Изпълнител Форма Движения Изчислена продължителност Измерена продължителност Измерено Тп Измерено Тно Изчислено Тно
Noemi Won-Hyo 28 43 42,47 0,27 1,47 1,52
Suska Won-Hyo 28 43 55,33 0,40 1,67 1,98
Разлика       +30% +50% +14% +30%

 

Продължителността на изпълнението на Noemi е близо до изчислената продължителност на формата Won-Hyo. При Suska продължителността  е 30% по-голяма – с други думи той играе доста по-бавно! Видно е, че прави 50% по-дълги паузи между техниките. От друга страна Нормалното изпълнение на техника е само 14% по-бавно.  Изводите са:

 • В днешно време се наблюдава значително по-бавно изпълнение на формите като цяло.
 • Модерните шампиони на форма наблягат на по-големи паузи между техниките.
 • Времето за изпълнение на техниката /Тт/ се е запазило, но  времената за изпълнение на пристъпване и обръщане са нараснали значително.
 • Прекалено силно се набляга на отпускането в началото на изпълнението на вълната, като се стига до крайности – отпускането да се изпълнява като неестествено ниско приклякване.

Направените изводи повдигат редица въпроси за това как да тълкуваме тези разлики:

 • Губи ли се смисълът на формата, като „схватка с въображаем противник“, където бързината е от значение или „въображаемият противник“ ще изчака?
 • Нарушава ли се така пропагандираното от ген. Чой „естественото изпълнение“ и не се ли получава „накъсване“ посредством по-големи паузи между техниките?
 • Кое е по-важно при изпълнение на форма – приложимостта или естетиката?
 • Случайно ли „злите езици“ наричат формите в Таекуон-до  – „балет“?

Отговорите на тези въпроси трябва да бъдат дадени от инструкторите развиващи Таекуон-до. Те са хората, които трябва да имат отговор на тези и много други подобни въпроси, на първо място за себе си. За трениращите остава да се учат и да търсят активно отговорите на всички въпроси, които ги интересуват докато ги намерят.

 

(Visited 46 times, 1 visits today)
Rating: 5.5/6. From 10 votes.
Please wait...