Продължителност на обучението до черен колан в Таекуон-до

Rating: 6.0/6. From 8 votes.
Please wait...

Много от трениращите Таекуон-до задават въпроси на своите инструктори относно броя и продължителността на тренировките, времето до следващият изпит или колко степени могат да защитят на него. Преди да се даде конкретен отговор на тези въпроси трябва да се проучи и анализира наличната теоретична информация.

На страница 93 от том I /стр. 726 в краткото издание/ на „Енциклопедия Таекуон-до” са дадени изискванията за период от време [Mt] и тренировъчни часове необходими за достигане до ниво черен колан от начинаещ започнал да тренира Таекуон-до.

Посочени са три варианта според интензивността тренировките [hw] /часовете на седмица/:

 • 30 месеца при 4.5 часа на седмица. /Mt=30, hw=4,5/
 • 18 месеца при 9 часа на седмица. /Mt=18, hw=9/
 • 12 месеца при 24 часа на седмица. /Mt=12, hw=24/

 

На графика със син цвят са стойностите от енциклопедията. Черната линя е уравнение изчислено от Microsoft Excel /посочено в графиката/ спрямо стойностите от енциклопедията. Това уравнение може да се преобразува /с цел по-лесно изчисление/ до даденото в червен цвят на графиката Mt=57/sqr(hw). Използвайки формулата получаваме следните резултати:

hw Mt  6м
2 40.3 42
3 32.9 36
4.5 26.9 30
6 23.3 24
9 19.0 18
24 11.6 12

Точността на тази формула е по-ниска, но това не е фатално в случая, тъй като получените резултати се закръгляват към стойност кратна на периода на провеждане на изпити за степени /6 месеца/.

От графиката и получената формула се вижда ясна параболична зависимост между периода на обучение и седмичната интензивност на тренировките. Могат да бъдат направени следните изводи:

 • При интензивност на тренировките от 4.5 часа на седмица трениращият би трябвало да достигне ниво черен колан след около 2.5 години.
 • Разликата в продължителността на обучението при интензивност 4.5 часа на седмица и 3 часа на седмица е 6 месеца.
 • Който иска да напредва 2 пъти по-бързо от другите трябва да тренира 4 пъти по-интензивно от тях.

Интересно е да се спомене и факторът ефективност. Става дума за това, че 3 тренировки по 1 час са с по-ниска ефективност от 2 тренировки по 1.5 часа. Това е така тъй като тренировката започва със загрявка и разтягане и завършва със силова подготовка и разпускане. Ако приемем, че за тези елементи от тренировката се отделя 0.5 часа то при 3 тренировки по (1час минус 0.5 часа) имаме общо 1.5 часа чисти за тренировка на техники. При 2 тренировки от 1.5 часа чистото време за тренировка е 2 часа или с 0.5 часа повече.

На страница 93 от том I /стр. 726 в краткото издание/ на „Енциклопедия Таекуон-до” са дадени разпределения на времето за обучение между отделните ученически степени /гуп/ при различна продължителност на обучението до черен колан:

Степен* Mt=30 Mt=18 Mt=12
10 2 1 1
9 2 1 1
8 2 1 1
7 2 1 1
6 3 2 1
5 3 2 1
4 3 2 1
3 4 2 1
2 4 3 2
1 5 3 2

*Носителят на тази степен тренира даденият период, за да се подготви за следващата степен.

Прави впечатление, че по ниските степени изискват по малко време за обучение. Ако представим периодите посочени в 30 месечният курс под формата на проценти получаваме:

Степен Mt=30 Mt=100% Tp=6м
за 9 2 7%  
8 2 7%  
7 2 7% 6
6 2 7%  
5 3 10% 12
4 3 10%  
3 3 10% 18
2 4 13%  
1 4 13% 24
I 5 16% 30

 

На графиката gup ясно се вижда, че зависимостта между времената на отделните степени гуп /със син цвят/ определено не е линейна /както дадената с черен цвят/. В таблицата са дадени периодите за всяка степен като % от общата продължителност на обучението Mt=100%.

В колоната Степен са посочени степените, за които трениращият се подготвя. Разликата с формата от Енциклопедията произлиза от това, че в Енциклопедията се казва: „10гуп тренира 2 месеца, за да се подготви за следващата степен”, а инструкторите и трениращите казват: „ за 9 гуп се тренира 2 месеца”. Двете изказвания имат един и същ смисъл.

В колоната Tp=6м на таблицата са дадени месеците от началото на обучението, в които се провеждат изпити за степени с период 6 месеца, срещу степента, която теоретично може да бъде покрита. Информацията в колоната 6м не е само теоретична, тя е практически приложима за трениращи показали отлични резултати в тренировките.

Изводите, които могат да бъдат направени са следните:

 • При ниските ученически степени /до 5 гуп/ обучението изисква по-малко време спрямо високите ученически степени /над 5 гуп/ и на изпит с период 6 месеца може да се покрият повече от една ученическа степен /гуп/.
 • Не бива да бъде изпитван някой, който е тренирал по малко от 2 месеца.
 • Теоретично не е оправдано защитаване на черен колан от 2 гуп. Целесъобразно е да се премине през 1 гуп поне за 5 месеца.

 

 

ВЪПРОС: На какъв период трябва да се провеждат изпитите за технически степени?

ОТГОВОР: Това зависи от интензивността на тренировките.

От информацията до тук ясно се вижда, че при най-разпространеният график с интензивност от 4.5 часа на седмица /30 месечно обучение / пасва периодът от 3 месеца между изпитите. В колоните 3м, 4м, 6м и 12м са дадени графиците за изпит при период 3, 4, 6 и 12 месеца. В колоната м е даден необходимия период за покриване на дадената степен от предходната. В мм е даден общият период от началото на обучението.

степен Mt=30 м мм 12м
9 7% 2,1 2,1        
8 7% 2,1 4,2 3 4    
7 7% 2,1 6,3 6   6  
6 7% 2,1 8,4 9 8    
5 10% 3 11,4 12   12 12
4 10% 3 14,4 15 12    
3 10% 3 17,4 18 16 18  
2 13% 3,9 21,3 21 20    
1 13% 3,9 25,2 24 24 24 24
I 16% 4,8 30 30 32 30 36

 

При тази интензивност период на изпитите от 3 месеца е препоръчителен, но не е удачен за високите степени, защото трениращият трябва да пропусне един изпит между 1гуп и I дан /дадени с червен цвят в таблицата/.

При интензивност на тренировките от 3 часа на седмица /36 месечно обучение/ препоръчителен е 6 месечният период. При него се допуска прескачане на степени. В такъв случай отлично подготвеният трениращ може да получи повече от една степен, което ще бъде стимул за него и ще послужи за позитивна мотивация на останалите трениращи.

степен Mt=36 м мм 12м
9 7% 2,5 2,52        
8 7% 2,5 5,04 3 4    
7 7% 2,5 7,56 6   6  
6 7% 2,5 10,1 9 8    
5 10% 3,6 13,7 12 12 12 12
4 10% 3,6 17,3 15 16    
3 10% 3,6 20,9 18 20 18  
2 13% 4,7 25,6 24 24 24 24
1 13% 4,7 30,2 30 28 30  
I 16% 5,8 36 36 36 36 36

Оптимално би било да се комбинират 3 и 6 месечен период за провеждане на изпитите. Тогава изпитите на ниските ученически степени /до 5 гуп/ ще се провеждат през 3 месеца, а изпитите за по-високите степени през 6 месеца. Също така при тази комбинация е допустимо прескачането на степен, като позитивна мотивация за трениращите.

 

 

ВЪПРОС: Колко степени мога да получа на изпита?

ОТГОВОР: От николко до колкото си заслужиш.

На международно ниво няма ограничение за броя присъдени ученически степени. Националните федерации определят дали ще има ограничения и какви ще бъдат те на национално ниво. Ако няма определени ограничения то тогава всичко зависи от изпитващият.

Три са основните фактори, който определят броя степени:

 • Времето от предходния изпит – в зависимост от интензивността на тренировките и техническата степента на трениращият спрямо изминалото време от предходния изпит може да се определи за колко степени да бъде изпитан трениращият.
 • Техническото ниво на трениращия – то се оценява от изпитващия и при мн. добра или отлична оценка се допуска прескачане на степен.
 • Мнението на инструктора –  когато представянето на трениращия не е достатъчно убедително тогава мнението на инструктора може да наклони везните в определена посока.

В практиката при ниските степени по-често се практикува прескачане на степен, отколкото при по високите.

 

ВЪПРОС: На колко години мога да защитя черен колан?
ОТГОВОР: На колкото успееш да го защитиш.

На международно ниво няма ограничение във възрастта за защита на черен колан I дан. Ограничение обикновено има за IV дан и то е минимум 18 години. От там по пътя на логиката връщайки назад минималните срокове между степените – III дан на 15.5 години, II дан на 13.75 години и I дан на 12.5 години. Това означава, че защита на I дан под 12.5 години не е целесъобразна, но е възможна.

 

ВЪПРОС: След колко време от както съм I дан мога да отида на изпит за II дан?

ОТГОВОР: Минимум 15 месеца.

Приетите на международно ниво срокове между степените дан са:

Дан години мин. месеца*
I-II 1,5 15
II-III 2 21
III-IV 3 30
IV-V 4 42
V-VI 5 54
VI-VII 6 66
VII-VIII 7 78
VIII-IX 8 90

*При някои международни федерации срокът се съкращава с 3 месеца при посещение на международен семинар, като се допуска максимум 6 месеца съкращение.

(Visited 636 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 8 votes.
Please wait...